Statut

STATUT

Niepublicznego Przedszkola przy parafii św. Mikołaja w Szewnie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole posiada nazwę:

Niepubliczne Przedszkole przy parafii św. Mikołaja w Szewnie.

 • Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 • Siedzibą przedszkola jest budynek przy parafii Św. Mikołaja Szewna Pl. Ks. Marcina Popiela 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Parafia św. Mikołaja w Szewnie z siedzibą przy: Szewnia,  Plac Ks. Marcina Popiela 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 3

Przedszkole:

 1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

§ 4

Przedszkole używa pieczątki koloru czerwonego w brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole
 przy parafii św. Mikołaja w Szewnie
Szewna, Pl. Ks. M. Popiela 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  tel. 505 547 557; 503 810 446 REGON 260650601, NIP 661 232 26 37    

§ 5

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole przy parafii św. Mikołaja w Szewnie.

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: Parafia św. Mikołaja w Szewnie z siedzibą przy Szewna, Plac Ks. Marcina Popiela 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 • dyrektorze – należy przez to rozumieć: Dyrektora Niepublicznego Przedszkola przy parafii św. Mikołaja w Szewnie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • ustawie Prawo oświatowe (p.o.) – należy przez to rozumieć: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 6

 1. Przedszkole, jako przedszkole katolickie, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. W trosce o integralny rozwój dzieci, przedszkolny system wychowania oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.
 3. Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
 2. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadaniazgodnie z charakterem wychowawczym określonym w § 6 i 7 obejmujące w szczególności:
 2. wspomaganie integralnego i indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:
 3. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 4. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
 5. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 6. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
 7. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
 8. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 9. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;
 10. organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (jeżeli takie zostaną przyjęte do przedszkola) poprzez zapewnienie:
 11. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 12. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych – w miarę możliwości przedszkola,
 13. opracowania indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu,
 14. zintegrowania działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi,
 15. wsparcia rodziców,
 16. kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych

– obejmujące obserwację pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych i przygotowaniem ich do podjęcia nauki w szkole.

 • podtrzymywanie tożsamość narodowej dzieci, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
 • budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
 • budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
 • organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
 • dbanie o kulturę języka polskiego,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
 • tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego; 
 • organizowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
 • tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 • uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
 • podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 • stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 • organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
 • prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
 • systematyczną obserwację i diagnozę,
 • kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym,
 • umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego i nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.

§ 9

 1. W miarę możliwości w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z której mogą korzystać dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy ze specjalistami, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 10

 1. Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.

2. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.

3. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

§ 11

 1. W czasie zajęć w przedszkolu oraz poza nim dzieci mają zapewnioną stałą opiekę.
 2. Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.
 3. W zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nauczyciel:
 4. każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
 5. może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad powierzonymi jej dziećmi upoważnionej osobie,
 6. w sytuacji pogorszenia się  stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Dyrektor przedszkola informuje rodziców dziecka o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka,
 7. w sytuacjach nagłych wzywa pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 8. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje się leków.
 9. Nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa (również podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola) wspomaga pomoc nauczyciela.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 12

Organem przedszkola jest Dyrektor.

§ 13

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i ze stanowiska tego odwołuje organ prowadzący.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor w szczególności:
  1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  1. w miarę możliwości organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  1. zapewnia opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, pozostając pod nadzorem organu prowadzącego;
  1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  1. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
  1. przyjmuje dzieci do przedszkola oraz może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w § 32;
  1. powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informuje go o wszelkich zmianach w tym zakresie;
  1. organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnego z misją i charakterem pracy przedszkola;
  1. zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych;
  1. dba o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i atmosfery rodzinnej,
  1. sporządza arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
 1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, który w szczególności decyduje w sprawach:
 3. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 4. przydzielania zadań służbowych;
 5. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.

Rozdział 4

Organizacja działalności przedszkola

                                                                        § 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. W przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. 

3. W Przedszkolu są 2 oddziały.

§ 18

 1. Na wniosek rodziców, w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od potrzeb oraz możliwości finansowych i organizacyjnych przedszkola.
 3. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane są przez rodziców.

§ 19

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

§ 20

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:
 2. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 3. Wigilia Bożego Narodzenia;
 4. Wielki Czwartek;
 5. Wielki Piątek;
 6. miesiące wakacyjne: sierpień.
 7. Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 5 dni w ciągu roku szkolnego.
 8. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin.

§ 21

 1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:
  1. dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 630– 800;
  1. rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela; niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka pod przedszkolem lub w szatni tak, aby „weszło samo” – za dzieci pozostawione na terenie przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada;
  1. dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe; w trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;
  1. po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
 3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola obowiązują następujące zasady:
  1. dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione przez rodziców do godz. 16.00; fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować przez pożegnanie, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane;
  1. w przypadku żądania, by nie wydawać dziecka drugiemu z rodziców, żądanie takie winno być uzasadnione odpowiednim postanowieniem sądu;
  1. upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje nauczyciel w dokumentacji oddziału;
  1. upoważnienia dokonuje się pisemnie na wydanym przez Dyrektora przedszkola druku, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny;
  1. w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu;
  1. na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem;
  1. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Dyrektor powiadamia Policję;
  1. w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę; w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

§ 22

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny wraz ze stosownym wyposażeniem.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zatrudniani są na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy.

2. Nauczyciele korzystają z uprawnień określonych w Karcie Nauczyciela w zakresie określonym w tej ustawie dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

§ 24

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej oraz związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
 3. W przedszkolu zatrudnia się również pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 25

 1. W pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi nauczyciel uwzględnia charakter wychowawczy przedszkola, który został określony w § 6 i 7.
 2. Nauczyciel realizując swoje zadania odpowiedzialny jest za jakość i efekt pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
 3. W swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i kształtowanie postawy moralnej.

§ 26

 1. Nauczyciel obowiązany jest:
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
   w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  1. wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
  1. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  1. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  1. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich.
   1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 2. prowadzenie pracy wychowawczo–dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu wychowania przedszkolnego,
 3. planowanie działań, z uwzględnieniem możliwości intelektualnych oraz zainteresowań dzieci przy uwzględnieniu warunków i wyposażenia przedszkola,
 4. w miarę możliwość współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno–pedagogiczną i inną,
 5. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 6. przygotowanie informacji o gotowości dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna) i wydanie jej rodzicom na piśmie,
 7. dbanie o warsztat pracy oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
 8. włączanie rodziców do różnych form współdziałania z przedszkolem w procesie wychowania dziecka,
 9. planowanie własnego rozwoju zawodowego przez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 10. tworzenie w przedszkolu wspólnoty i atmosfery rodzinnej.
  1. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać swoje zadania, dodatkowe prace i zajęcia określone w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz te które wynikają z bieżącej działalności przedszkola, uwzględniając zalecenia Dyrektora.

§ 27

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikających z rozkładu dnia;
 2. troska o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
 3. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach przedszkolnych.

§ 28

Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania określonych w zakresie czynności, który pracownicy otrzymują przy zawieraniu umowy o pracę. Zobowiązani są również do realizacji innych obowiązków, wynikających z organizacji przedszkola, zleconych przez Dyrektora.

Rozdział 5

Wychowankowie

§ 29

 1. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola podawana jest w jego siedzibie i oddziale zamiejscowym, w formie ogłoszenia umieszczonego w widocznym dla rodziców miejscu.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w  nim system wychowania i koncepcję pracy.
 3. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
 4. Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci obojga rodziców pracujących

b) dzieci z rodzin zastępczych

c) dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i niepełnych,

d) dzieci pracowników przedszkola

§ 30

 1. Dzieci do przedszkola przyjmuje jego Dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia”, przedłożonej przez rodzica kandydata.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w miesiącu marcu.
 3. Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor informuje rodziców o jej wyniku.
 4. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego.

§ 31

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 2. integralnego rozwoju;
 3. poznawania prawdy o Bogu, o sobie i o otaczającym świecie;
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 5. poszanowania jego godności;
 6. akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
 7. rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
 8. stałej opieki i bezpieczeństwa;
 9. ochrony i poszanowania zdrowia;
 10. ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
 11.  przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
 12. zabawy, nauki i wypoczynku;
 13. zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
 14. przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.
 15. Obowiązkiem dziecka jest:
 16. szanować inne osoby, ich pracę i wytwory;
 17. okazywać posłuszeństwo nauczycielom i innym osobom dorosłym;
 18. podporządkowywać się obowiązującym normom i zasadom;
 19. pełnić przydzielone zadania i dyżury;
 20. otaczać opieką i troską dzieci młodsze i słabsze;
 21. szanować pożywienie, zabawki, sprzęt;
 22. po zakończeniu nauki, zabawy lub pracy pozostawić po sobie porządek.

§ 32

 1. Dyrektor może skreśleniu dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nie przyjąć dziecka na rok następny w następujących przypadkach:
 2. systematycznego zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole i wyżywienie bez uzasadnionego powodu;
 3. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad trzy tygodnie;
 4. częstego naruszania przez rodziców własnych obowiązków określonych w Statucie.
 5. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

Rozdział 6

Współpraca z rodzicami

§ 33

 1. Tworząc wspólnotę wychowawczą przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania, nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków. Współpraca ma za zadanie:
  1. poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  1. ujednolicenia działań wychowawczych;
  1. włączenie rodziców w działalność przedszkola.
 2. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola, jego Dyrektor i nauczyciele:
 3. zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 4. prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
 5. wspierają rodziców w zapoznawaniu się z właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
 6. organizują spotkania stałe dla rodziców 2 razy w roku;
 7. organizują tydzień adaptacyjny dla nowych przedszkolaków i ich rodziców;
 8. prowadzą zajęcia otwarte;
 9. organizują spotkania i konferencje ze specjalistami;
 10. organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców i najbliższych członków ich rodzin;
 11. prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki; realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
 12. prowadzą biblioteczkę dla rodziców udostępniając i propagując wśród rodziców literaturę katolicką z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka;
 13. organizują formację religijną.

§ 34

 1. Rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.
 2. Rodzicom przysługuje prawo do:
 3. znajomości zadań przedszkola i działań podejmowanych wobec dziecka;
 4. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, w szczególności jego zachowania, postępów i rozwoju;
 5. pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
 6. dyskrecji i nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka i jego rodziny;
 7. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji przedszkola i działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z misją i wizja przedszkola.
 8. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
 9. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
 10. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
 11. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;
 12. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
 13. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 14. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
 15. informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telefonów kontaktowych itp.

§ 35

 1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.
 2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.
 3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:
 4. rzeczową;
 5. całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat;
 6. pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
 7. pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej;
 8. pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.
 9. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

§ 36

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 2. Działalność przedszkola finansowana jest przez :
 3. Urząd Gminy Bodzechów w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu;
 4. rodziców w formie opłat określonych w ust. 3;
 5. na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
 6. Zasady odpłatności:
 7. przedszkole pobiera miesięczną opłatę stałą;
 8. dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego posiłku – obiadu w formie cateringu.

Wysokość opłat za posiłki (stawkę żywieniową) ustala kierownik stołówki w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola.

W przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności. O udzieleniu zwolnienia decyduje Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

 • Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący. Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora przedszkola podczas zebrania lub indywidualnie.  Rodzice składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami opłat obowiązującymi w przedszkolu.

§ 37

Działalność przedszkola jest statutową niegospodarczą działalnością Parafii św. Mikołaja w Szewnie i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola nieuregulowane niniejszym Statutem określają wewnętrzne regulaminy i zarządzenia.
 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 39

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

§ 40

 1. Statut przedszkola nadaje i wprowadza w nim zmiany organ prowadzący.
 2. Zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2019 r.