Program Wychowania

Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznejbł. Edmunda Bojanowskiego

wydanie II uzupełnione i rozszerzone

Dębica 2015

W związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego sekcja ds. ochronek, działająca w ramach Komisji ds. Wychowania, zaktualizowała treści „Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz dodała zagadnienia z zakresu edukacji medialnej w obszarze umysłowym.

 

Wspomniane zmiany i uzupełnienia zostały wydane w formie broszury.

 

 1. Charakterystyka programu

 

 1. Cel programu

Celem programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem. Program przeznaczony jest dla przedszkoli katolickich.
Program wychowania przedszkolnego – jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych jest zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno – kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna każdego nauczyciela w odniesieniu do celu zawartego w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W tym względzie wyznacza się zadania w zakresie rozwoju:

 • fizycznego
 • psychicznego
 • umysłowego
 • społeczno-moralnego
 • kulturowego
 • religijnego

Realizacja niniejszego programu wychowania przedszkolnego, ściśle połączona z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów:

 • wychowania
 • zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania
 • kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania

Zaplanowany i realizowany program wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy będzie zindywidualizowany i ostatecznie w swoich szczegółach jego realizacja będzie efektem pracy całego grona pedagogicznego, a także przedstawicieli rodziców oraz sugestii wynikających z diagnozy rozwoju dzieci i specyfiki środowiska. Działania wynikające z treści programowych powinny się wyrażać w codziennej pracy edukacyjnej pracowników oraz w specjalnie zaprojektowanych formach aktywności budujących, rozwijających i uzupełniających wychowawcze uwarunkowania dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

 1. Podstawy opracowania programu

Podstawę do opracowania programu stanowią: chrześcijańska koncepcja człowieka, teoretyczne przesłanki pedagogiki personalistycznej wyrażone w integralnej pedagogice przedszkolnej w systemie i koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, koncepcja integralnego wychowania Stefana Kunowskiego, charyzmat Sióstr Służebniczek, którym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
W formułowaniu celów oraz tworzeniu programu korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowiadający aktualnej rzeczywistości wychowania przedszkolnego, zaadoptować to, co wynika ze specyfiki integralnej pedagogiki w systemie wychowania bł. E. Bojanowskiego. Zawiera ona konkretne ideały i wzory osobowe, jasno określoną misję i wizję działalności opiekuńczo-wychowawczej w ochronkach – przedszkolach, koncepcję wychowania i pracy dydaktycznej, które razem czynią oparty na nich program wychowania przedszkolnego niejako alternatywną wobec innych, ale wręcz bardzo atrakcyjną i potrzebną współcześnie propozycję dla rodziców i nauczycieli.