Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Katolickie przedszkole

O nas


Nasza placówka powstała 1 września 2008 roku jako przedszkole niepubliczne.
Organem założycielskim jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szewnie, a jej przedstawicielem jest proboszcz - ks. Jan Butryn.
Przedszkole nasze ma charakter katolicki, a pieczę nad wychowaniem i nauczaniem dzieci Ksiądz Proboszcz powierzył Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego szczególnym charyzmatem jest praca wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
W tradycji Zgromadzenia zakładane przedszkola nosiły nazwę ochronek, co zostało po dziś dzień. Dlatego też i nasze przedszkole nazywamy Ochronką.
Z roku na rok dzieci przybywało, tak, że w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały 2 grupy: młodsza 3 i 4-latków oraz starsza 5 i 6-latków.
W roku 2010 wójt gminy Bodzechów użyczył parafii pomieszczenia w nowo odremontowanym budynku w Jędrzejowicach – miejscowości przynależącej do gminy Bodzechów, chcąc w ten sposób rodzicom z tych terenów umożliwić dostęp do przedszkola dla ich dzieci. Funkcja kierownicza nad nowo powstałą grupą została powierzona Siostrze pełniącej funkcję dyrektora w Szewnie. W ten sposób przedszkole w Szewnie wzbogaciło się o jeszcze jedną grupę.
Ilość miejsc jest przewidziana dla 30 dzieci. Jest to szansa dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich, by i one mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, które w mieście jest dla nich raczej niedostępne.
Nasza placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego integracja z otoczeniem, wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego i wytyczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i środków wychowawczych proponowanych przez bł. E. Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia, wielkiego Przyjaciela dzieci, szczególnie dzieci zaniedbanych z terenów wiejskich, pedagoga i literata, szlachcica, który swoje życie poświęcił służbie dzieciom, ludziom chorym i ubogim.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy dzieci, które skończyły 2,5 roku. W naszym przedszkolu są dwie grupy dla 3 i 4 – latków a druga grupa 5 i 6 – latków oraz w Jędrzejowicach jest jedna grupa na czas zajęć grupa jest dzielona na młodsze i starsze dzieci.
Dzięki realizowanemu w naszej placówce projektowi unijnemu Od twórczego przedszkolaka do przedsiębiorczego Polaka, dzięki temu projektowi w przedszkolu były prowadzone zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Było też organizowanych wiele różnych imprez, szkoleń i wycieczek integrujących rodziny dzieci z przedszkolem jak i między sobą. Realizacja projektu umożliwiła też doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne niezbędne w prowadzeniu zajęć dodatkowych. Projekt był realizowany w Szewnie i w Jędrzejowicach. Równolegle Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szewnie otrzymała dofinansowanie do projektu umożliwiającego wyrównywanie szans między wsią a miastem. Poprzez ten projekt został zagospodarowany plac wokół przedszkola – wykonano alejki z kostki brukowej, zrobiono ogrodzenie oraz obsadzono teren zielenią i krzewami ozdobnymi, przez co przedszkole nabrało pięknego wyglądu. Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą też w katechezie.
Głównym celem Ochronki jest wparcie rodziny w jej podstawowej funkcji wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, organizowanie zebrań, rodzinnych spotkań integracyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych.
W naszej ochronce dziecko może nie tylko rozwijać się poprzez zabawę i doskonalić swoje umiejętności, ale także poznać bliżej katolickie zasady życia i postępowania, co jest szczególnie ważne i cenne dla rodziców, którzy pragną wychowywać swoje dziecko w atmosferze religijnej, w otwartości na Boga i drugiego człowieka.
W przedszkolu ze względu na niewielką liczbę wychowanków (trzydzieści dzieci), panuje miła, rodzinna atmosfera. Poprzez organizowanie wspólnych uroczystości i imprez zacieśniają się więzy nie tylko między rodzicem a dzieckiem, ale pomiędzy rodzinami i przez to tworzymy jedną Rodzinkę.
Rodzice zawsze pozostają najważniejsi dla swojego dziecka i odpowiedzialni za jego wychowanie. Stąd współpraca z nimi pozostaje istotnym elementem programu pracy przedszkola oraz tworzenia spójnego środowiska wychowawczego dla dzieci uczęszczających do niego oraz ich rodzeństwa. Rodzice borykający się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi i rodzinnymi mają możliwość korzystania z pomocy pozostałych instytucji ośrodka i pracujących w nim specjalistów.
Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie i edukację swoich wychowanków, ale także dba o wzbogacanie wiedzy na temat środowiska lokalnego organizując wycieczki dydaktyczne do różnych ciekawych miejsc: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, biblioteki, piekarni, do teatru i do ciekawych miejsc rekreacyjnych. Dzieci bywają w kinie, na koncertach przez co poszerzają się ich zainteresowania i rozbudzają posiadane przez nie zdolności.
Co roku w pierwszym tygodniu wakacji organizowany jest w przedszkolu tydzień adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci, które przychodzą do przedszkola we wrześniu łagodnie przechodzą stresy związane z rozłąką za najbliższymi.
Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego w oparciu o system integralnego wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego, wielkiego pedagoga XIX wieku, twórcy ochronek wiejskich, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, których głównym celem jest opieka wychowawcza nad dziećmi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym.


Nasz Patron
Bł. Edmund Bojanowski (1814 – 1871) pochodził z Grabonoga (Wielkopolska) z rodziny ziemiańskiej, głęboko religijnej i patriotycznej. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania humanistyczne i zdolności literackie. W latach 1832 – 1838, z przerwami, studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Uczestniczył w wykładach z dziedziny literatury, języków słowiańskich, filozofii i psychologii. W czasie studiów rozpoczął działalność literacką i już wtedy współpracował ze znanymi ludźmi ze świata kultury. Ze względu na chorobę płuc musiał przerwać studia i dobrze zapowiadającą się karierę literacką. Po powrocie do Grabonoga w 1838 r. poświęcił się pracy charytatywnej i społecznej koncentrując swe zainteresowania na trzech dziedzinach: oświaty ludu wiejskiego, wychowania i miłosierdzia. W 1849 r. podczas trwającej w Wielkopolsce epidemii cholery w domu Kasyna gostyńskiego zorganizował szpital, ochronkę i sierociniec dla dzieci. Dzięki tej działalności poznał całą nędzę materialną i moralną ludu wiejskiego. Pragnął jej zaradzić, zwłaszcza podczas tworzenia ochronek i włączanie do służby w nich wiejskich dziewcząt.

W 1850 r. założył pierwszą ochronkę wiejską w Podrzeczu k. Gostynia. Wydarzenie to uważa się za początek Zgromadzenia Służebniczek Maryi. Bojanowski kładł nacisk na wychowanie integralne dzieci i ludu w kontekście przeżywania i przyswajania przez osobę i wspólnotę wartości religijnych i kulturowych pielęgnowanych prze naród. Przedmiotem jego szczególnej troski i dociekań stała się sprawa wczesnego wychowania dziecka, które stanowiło podstawę pełnego rozwoju jego osobowości. Stworzył spójny i dynamiczny system wychowania, określił wszystkie jego elementy i brał udział we wprowadzaniu ich w życie.

Sformułował jasno cele i wskazał konkretne zadania wychowawcze, uczył posługiwania się metodami i technikami oddziaływania wychowawczego, dopasowując je do indywidualnych możliwości dzieci, ich potrzeb rozwojowych i konkretnej sytuacji wychowawczej oraz dobierania najbardziej odpowiednich form organizacyjnych. Ze swoją wizją wychowania i nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi wpisał się w nurt rodzącej się w XIX w. pedagogiki wieku przedszkolnego. Jego koncepcja pedagogiczna do dziś realizowana jest przez Służebniczki oraz stanowi inspirację i podstawę do konstruowania programów integralnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym.Linki:
Dzień w ochronce
Program wychowania
Ramowy rozkład dnia
Rekrutacja
Tydzień w ochronce
Wizja i misja przedszkola
Zasady współpracy z rodzicami
Zasady wychowania w p-lu
Next